Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dlažkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dlažkovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dlažkovice
  Dlažkovice 62
  411 15 Lovosice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dlažkovice
  Dlažkovice 62
  411 15 Lovosice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 07:30 - 15:00
  Středa: 07:30 - 14:30
  Středa: 17:00 - 19:00 (čas vyhrazen pro platby, poplatky, nájemné)

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 602 657 378
  pevná linka: +420 416 594 643

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dlazkovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dlažkovice
  Dlažkovice 62
  411 15 Lovosice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  info@dlazkovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  dsbarvf

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 94-1719471/0710

6. IČ

00263508

7. DIČ

CZ00263508

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: